وقتی مردم می گویند CRM منظورشان چیست؟

CRM به کاربران کمک می کند تا بر روابط سازمان خود با افراد فردی از جمله مشتریان، کاربران خدمات، همکاران یا تامین کنندگان تمرکز کنند.

وقتی مردم در مورد CRM صحبت می کنند، ممکن است به هر یک از سه چیز اشاره کنند:

CRM به عنوان فناوری: این یک محصول فناوری است، اغلب در فضای ابری، که تیم ها از آن برای ثبت، گزارش و تجزیه و تحلیل تعاملات بین شرکت و کاربران استفاده می کنند. به این سیستم یا راه حل CRM نیز می گویند.

CRM به عنوان یک استراتژی: این یک فلسفه کسب و کار در مورد چگونگی مدیریت روابط با مشتریان و مشتریان بالقوه است.

CRM به عنوان یک فرآیند: به این به عنوان سیستمی فکر کنید که یک کسب و کار برای پرورش و مدیریت آن روابط اتخاذ می کند.