تبریز ، روبری مسجد کبود ، ساختمان پزشکان

5546 - 3557 - 041