مراحل طراحی سایت

  1. تماس با کارشناس
  2. بررسی توسط تیم طراحی سایت
  3. تایید طرح نهایی توسط کارفرما
  4. انعقاد قرارداد
  5. تحویل سایت به مشتری